O učebnicích

Nakladatelství EDUKO vzniklo v roce 2008 s cílem vydávat učebnice ekonomiky pro střední školy a poskytovat učitelům ekonomiky další servis:

  • aktualizace – většina titulů je od počátku pravidelně aktualizována, obvykle každý rok během letních prázdnin
  • podpora e-EDUKO = elektronické výukové programy obsahující řešení úloh z učebnic, prezentace, procvičování a hry (lze je získat zdarma jako bonus při odběru 20 ks učebnic, případně je můžete zakoupit samostatně)
  • elektronické verze učebnic – jsou k dispozici u většiny titulů (v některých případech zdarma k tištěné knize)
  • semináře – nakladatelství EDUKO je akreditovaným střediskem pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (rozhodnutí MŠMT č. j. 201/2011-25); každoročně pořádáme semináře, na nichž účastníky seznamujeme s nejnovějšími trendy ve výuce ekonomiky.

Nabídka učebnic byla postupně rozšířena o právo, písemnou a elektronickou komunikaci, marketing a statistiku. Podstatně širší je nyní i nabídka seminářů (více zde).

Od roku 2015 vydáváme také vybrané pracovní sešity pro předškoláky.

UČEBNICE EKONOMIKY

EKONOMIKA PRO EKONOMICKY ZAMĚŘENÉ OBORY STŘEDNÍCH ŠKOL 1–4 – původní řada učebnic pro jednotlivé ročníky SŠ byla kompletně inovována. Učebnice v tištěné verzi obsahují nyní i cvičení. Kromě dílů 1–4 je dispozici také učebnice Ekonomika 1+2, ve které je sloučen obsah 1. a 2. dílu. (podrobněji)

Elektronické učebnice  jsou rozšířeny o doplňkové texty, cvičení a odkazy (prozatím 1.–3. díl; 4. díl bude k dispozici pro školní rok 2018/2019); zdarma k tištěným knihám, nebo je můžete zakoupit samostatně.

Elektronická podpora e-EDUKO – výukový kurz obsahuje řešení úloh z tištěných i elektronických učebnic, prezentace a hry (více zde).

EKONOMIKA – EKONOMICKÁ A FINANČNÍ GRAMOTNOST PRO STŘEDNÍ ŠKOLY – pro školy s neekonomickými obory, kde se dotace výuky ekonomiky pohybuje kolem 3 hodin týdně za dobu studia. (podrobněji)

Elektronická učebnice  je identická s tištěnou knihou; k zakoupení samostatně.

Elektronická podpora e-EDUKO – výukový kurz obsahuje řešení úloh z učebnice, prezentace a hry (více zde).

EKONOMIKA PRO GYMNÁZIA – učebnice obsahuje vše potřebné, co předepisuje RVP pro gymnázia, maturitní katalogy pro oblast Občanský a společenskovědní základ v základní i vyšší úrovni, a je přizpůsobena obsahu testů SCIO. (podrobněji)

Elektronická učebnice  je identická s tištěnou knihou; k zakoupení samostatně.

Elektronická podpora e-EDUKO – výukový kurz obsahuje řešení úloh z učebnice, prezentace a hry (více zde).

EKONOMIKA NEJEN K MATURITĚ – učebnice je přehledem látky ekonomiky pro střední školy. Obsahuje především výklad látky a ponechává vyučujícímu prostor, aby zvolil adekvátní výukové metody. Zároveň může sloužit jako základní učebnice pro obor ekonomické lyceum. (podrobněji)

Elektronická učebnice  je identická s tištěnou knihou; k zakoupení samostatně.

Elektronická podpora e-EDUKO – k odebraným učebnicím poskytujeme jako bonus výukový kurz Ekonomika pro ekonomicky zaměřené obory SŠ (viz, více zde).

EKONOMIKA PRO SOU A SOŠ – je určena především pro učební obory. Může ale sloužit také jako základní učebnice ekonomiky pro neekonomické obory ostatních středních škol. Autorka pro tuto učebnici zvolila výklad formou komunikace učitele a studentů. (podrobněji)

Elektronická učebnice  je identická s tištěnou knihou; k zakoupení samostatně.

Elektronická podpora e-EDUKO – k odebraným učebnicím poskytujeme jako bonus výukový kurz Ekonomická a finanční gramotnost (viz, více zde).

UČEBNICE PRÁVA

PRÁVO PRO STŘEDNÍ ŠKOLY – byli jsme první, kteří vydali učebnici práva podle nového občanského zákoníku. Tradiční učebnice vyšla letos v nakladatelství EDUKO již v pátém vydání. (podrobněji)

Elektronická podpora e-EDUKO – výukový kurz obsahuje prezentace, procvičování, testy, hry a příklady z právní praxe doplněné názorem autora, včetně otázek a odpovědí; SAMOSTATNÁ SEKCE PRO STUDENTY (více zde).

PRŮVODCE SVĚTEM PRÁVA – učebnice je vhodná pro studenty středních škol s rozšířenou výukou práva (především pro obor veřejnosprávní činnost), pro studenty vyšších odborných škol právního zaměření, pro všechny vyučující předmětu právo (společenské vědy) i širokou veřejnost. (podrobněji)

Elektronická učebnice  je identická s tištěnou knihou; zdarma k tištěné knize, nebo ji můžete zakoupit samostatně. Bezplatná ukázka ke stažení zde.

Elektronická podpora e-EDUKO – k odebraným učebnicím poskytujeme jako bonus výukový kurz Právo pro střední školy (viz, více zde).

UČEBNICE PÍSEMNÉ A ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

PÍSEMNÁ A ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE 1 – DESETIPRSTOVÁ HMATOVÁ METODA – učebnice obsahuje všeobecná pravidla a postupy psaní na klávesnici počítače bez ohledu na konkrétní výukový program. Nechybí v ní základní informace k textovému procesoru MS Word a základní typografické zásady. Je určena především pro střední školy, ale i pro širokou veřejnost. (podrobněji)

PÍSEMNÁ A ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE PRO STŘEDNÍ ŠKOLY, ÚŘADY A VEŘEJNOST – je určena zejména pro střední školy. Může však posloužit všem, kteří si chtějí osvojit správné jak formální, tak i obsahové náležitosti různých obchodních, úředních nebo osobních písemností, a to v elektronické i tištěné podobě. (podrobněji)

DALŠÍ TITULY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

ZÁKLADY STATISTIKY PRO OBCHODNÍ AKADEMIE – učebnice jedinečným způsobem propojuje základy statistiky s jejich praktickým využitím v Excelu či v jiném tabulkovém kalkulátoru. Podává přehledný výklad učiva doplněný řadou příkladů, grafů, tabulek a obrázků. (podrobněji)

Elektronická podpora e-EDUKO – výukový kurz obsahuje navazující postupy řešení v Excelu, rozšiřující výkladové učivo, příklady a videa s návodem; SAMOSTATNÁ SEKCE PRO STUDENTY (více zde).

MARKETING PRO STŘEDNÍ ŠKOLY, VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY A VEŘEJNOST – učebnice shrnuje komplexní informace o marketingu. Je určena nejen studentům středních a vyšších odborných škol, ale všem zájemcům o problematiku marketingu. (podrobněji)

PRACOVNÍ SEŠITY PRO PŘEDŠKOLÁKY

Publikace jsou určeny pro učitele v mateřských školách a nižších ročnících základních škol, pro vedoucí zájmových kroužků i rodiče, ale především pro zvídavé děti ve věku 4–8 let.

NA STOPĚ ZÁHAD – fyzikální pokusy s rozvíjejícími úlohami  (více)

NA STOPĚ ZÁHAD – chemické pokusy s rozvíjejícími úlohami  (více)

HRAJEME SI S PÍSMENKY – velkými i malými, tiskacími i psacími  (více)