GDPR

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Osobní údaje ve všech případech zpracováváme jen v míře nezbytně nutné a s cílem poskytovat co nejlepší služby. Při zpracování osobních údajů postupujeme podle následujících pravidel.

Správce

Správcem údajů je EDUKO nakladatelství, s. r. o., Horkého 2209/4, Modřany, 143 00 Praha 4, IČO 283 63 591, DIČ CZ 283 63 591, zastoupené Bc. Vendulou Hercíkovou, jednatelkou.
(Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu Praha 2, Slezská 9, oddíl C, vložka 136 268)

Kontakty

E-mail: eduko@eduko.cz
Telefon: 774 754 567, 216 216 501

Zpracování osobních údajů

Účel zpracování

Údaje jsou zpracovávány za účelem:

a) plnění smluvních vztahů mezi správcem a subjektem údajů vyplývajících z užívání produktů správce a poskytování služeb správcem podle čl. 6, odst. 1, písm. b) GDPR;
b) nabízení produktů a služeb na základě uděleného souhlasu subjektu údajů podle čl. 6, odst. 1, písmene a) GDPR.

Seznam zpracovávaných osobních údajů

V seznamu jsou uvedeny všechny údaje, které je možné v rámci bodu a) a b) zpracovávat. Není tím řečeno, že ve všech případech jsou použity všechny uvedené údaje.

 • jméno,
 • příjmení,
 • místo podnikání,
 • zaměstnavatel,
 • kontaktní adresa,
 • telefonní číslo,
 • e-mail,
 • číslo bankovního účtu,
 • titul před jménem a/nebo za jménem
 • datum narození,
 • rodné číslo,
 • funkce v rámci organizace,
 • vyučované předměty a související.

Způsob zpracování údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete na dobu 10 let.
V případě uzavření smluvního vztahu mezi správcem a vámi jakožto subjektem údajů udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu trvání smluvního vztahu.
V případě osobních údajů poskytnutých na základě vašeho výslovného a dobrovolného souhlasu můžete svůj souhlas se zpracováním kdykoliv odvolat.
Údaje jsou zpracovávány pouze na území EU.
Veškeré další údaje jsou anonymizovány a využity ke zlepšování našich produktů a služeb.

Zdroje osobních údajů a jejich rozsah 

Zdroje

Ke shromažďování údajů využíváme tyto zdroje:

1. web eduko.cz
2. semináře pořádané správcem údajů
3. osobní komunikace – e-mailová, telefonická, při dodání zboží a služeb, poštou
4. elektronická aplikace e-EDUKO

Rozsah zpracování

OBJEDNÁVKA UČEBNIC

Údaje o objednávající osobě a vyučovaných předmětech. Údaje slouží k realizaci dodávky a ke zlepšování nabídky.
Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv zrušit.

KONTAKT e-MAILEM,TELEFONICKY, OSOBNĚ, POŠTOU

Kontaktováním jste vyjádřili souhlas s tím, že EDUKO nakladatelství vás může kontaktovat za účelem řešení vámi specifikovaného požadavku prostřednictvím e-mailových zpráv, poštou, telefonicky. Tento souhlas jste udělili na dobu nutnou k řešení vašeho požadavku.
E-mailová komunikace je archivována a slouží pro potřeby zlepšování služeb a pro případ řešení reklamací.

NÁKUP V e-SHOPU

Údaje ze zákona nutné pro realizaci objednávky a platby.

ELEKTRONICKÁ APLIKACE e-EDUKO

Údaje pro jednoznačné ověření přihlášení do aplikace e-Eduko. Heslo je šifrované a dostupné pouze uživateli. Údaje o chování uživatele v aplikaci jsou anonymizovány a slouží ke zlepšování našich služeb.

SEMINÁŘE A REGISTRACE NA SEMINÁŘE

Údaje o objednávající osobě a vyučovaných předmětech. Údaje slouží k realizaci semináře a ke zlepšování nabídky.
Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv zrušit.

Využití webu Flexibooks.cz a aplikace Fraus (čtečka elektronických knih)

V případě, že nakupujete elektronické verze učebnic prostřednictvím tohoto portálu, řídí se zpracování osobních údajů pravidly zveřejněnými na internetových stránkách Nakladatelství Fraus.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Kdykoli můžete odvolat dříve udělený souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pro účely nabízení produktů a služeb. Odvolání lze provést e-mailem eduko@eduko.cz či písemně na kontaktní adrese správce.

Odvoláním souhlasu není dotčeno právo na zpracování vašich osobních údajů před jeho odvoláním.

Právo požadovat informace a přístup ke zpracování osobních údajů

Můžete požádat o informaci, zda dochází ke zpracování vašich osobních údajů. Požádat o informaci a přístup ke zpracování vašich osobních údajů můžete prostřednictvím e-mailu eduko@eduko.cz.

Právo na vymazání

Můžete požádat o vymazání vašich osobních údajů e-mailem na adrese eduko@eduko.cz Toto vymazání nelze provést, pokud tomu brání zákonné důvody – data potřebujeme k plnění smlouvy, k jejich uchování správce zavazuje legislativa či oprávněný zájem správce.

Právo na přenositelnost údajů

Můžete požádat o vaše osobní údaje ve formátu potřebném pro další automatizované zpracování – prostřednictvím e-mailu eduko@eduko.cz.

Právo na ukončení zpracování osobních údajů

Můžete požádat o ukončení zpracování prostřednictvím kontaktů správce.


V Praze 25. května 2018