Cirkulární ekonomika ve výuce na SŠ

OBSAH SEMINÁŘE/WEBINÁŘE:

Úvod do tématu cirkulární ekonomiky

 • Kontext udržitelného rozvoje, souvislosti s SDGs (Cíle udržitelného rozvoje OSN), neudržitelná spotřeba surovin, planetární meze, environmentální výzvy
 • Koncept cirkulární ekonomiky – definice, charakteristika a klíčové principy, vztah k udržitelnosti, koncept životního cyklu (LCA), materiálové toky (MFA), uhlíková stopa
 • Cirkulární ekonomika jako hlavní strategie EU pro nízkouhlíkovou ekonomiku

Situace v ČR

 • Odpady, skládkování, krátký úvod do legislativy (debata o zálohovém systému), míra využití druhotných surovin
 • Příklady cirkulárních firem a řešení v ČR
 • Inspirace v Nizozemsku – další příklady

Cirkulární ekonomika ve výuce

 • Existující metodiky
 • Jaké metody lze aplikovat při výuce
 • Interaktivní blok s účastníky – jak a kde vyučovat cirkulární ekonomiku

Aplikace cirkulární ekonomiky ve fungování školy

 • Existující metodiky
 • Školní jídelna a prevence vzniku odpadu
 • Další aktivity ze strany studentů – osvěta, swapy…


ČASOVÁ DOTACE: 
8 výukových hodin

LEKTORKA:  PhDr. Dagmar Milerová Prášková, Ph.D. (bližší informace zde)


AKREDITACE:  MŠMT se vzdalo práva udělovat seminářům akreditace.

Za kvalitu semináře tak odpovídá pouze pořádající a lektoři. Pro nakladatelství EDUKO se nic nemění a budeme se stále snažit, aby semináře byly pro vás zajímavé a přínosné.

Poznámka: Akreditace není třeba ani pro účastníky využívající šablony v programu OP JAK.