Budování osobnosti manažera

OBSAH SEMINÁŘE:

Důležitost osvojení zásad a postupů budování žádoucí osobnosti manažera

Osobnost manažera     

 • Klíčové faktory úspěchu manažera 
 • Image manažera 
 • Autorita manažera 
 • Osobnostní typy a jejich vliv na manažerský úspěch 
 • Etika a etiketa manažera
 • Manažer jako spolutvůrce podnikové kultury 

Komunikační a prezentační dovednosti manažera 

 • Obsahová stránka komunikace 
 • Naslouchání a kladení otázek
 • Neverbální komunikace 
 • Asertivita 
 • Konflikt v komunikaci a jeho zvládání

Pilíře manažerské osobnosti

 • Rozhodnost 
 • Schopnost vyjednávat 
 • Odolnost vůči stresu 
 • Sebereflexe 


ČASOVÁ DOTACE: 
5 výukových hodin

LEKTOR:  Ing. Radek Maxa, Ph.D. (bližší informace zde)

AKREDITACE:  seminář je akreditován pod číslem MSMT-28026/2021-4-829.